Speech by uNkosi Mwelo Nonkonyana during Second Reading debate on the Local Government Laws Amendment Bill

25 October 2007

INTSHAYELELO

Mngcini – sihlalo;
Abaphathiswa belizwe;
Malungu ahloniphekileyo endlu;
Magosa alendlu;
Manene nani Manenekazi

Iinkosi zam zonke mazizole isicaka sithambile.  Ndibamba ngazo zozibini kuwe Mgcini-sihlalo ngokunditefisa ngokundinika elithuba ndiqongqothe umongo-ndihleze amathambo ukuze ndishiye iqwela kumphathiswa.

UMXHOLO

Inene abakhalazayo abazange baphele nezaphuselane zisaya kumana-mana. Umbutho wesizwe i A.N.C. wakhiwa ngenjongo yokukhulula abantu bonke belizwe kwidyokhwe yengcinezelo nakwisandla esirhabaxa sorhulumente begcuntswa nentsapho zaboamaphandle. 

Lomhlaba nendonga zawo uncangathi ligazi lamadelakufa.  Sinyanzelekile njengombutho wabantu belilizwe simana siyiguqula imithetho ngejongo zokuphucula intlalo yabantu.  Njengoko ulawulo lusezandleni zabantu siyiguzule imithetho yoRulumente basemakhaya-oomasipalati yamandulo siyakhile imithetho emitsha.  Ngenxa yamava ngolawulo nemingeni esihlangabezane nayo sindulula ezizihlomelo kwi mithetho yoMasipalati sikwatshabalisa nemithetho esekhoyo yoRulumente wegcuntswana esawungcwabayo.

Inguqu imnandi kwabayithandayo ikrakra okwencindi yekhala kwabangayifuniyo.  Abanye bayaqonda okoluba u Rulumente we ANC uzakuthandwa ngaphezu kokuba uthandwa baze balahlekelwe ngabavoti - abanye bekhululwa edyokhweni yengcinezelo banxexhala ngabangakwaziyo.

Inguqulelo kwimida yoMasipalati kufuneka ingadali intlupheko kubantu bethu.  Kananjalo kuyafuneka simane ukukhumbuzana okokuba lemida yoMasipalati mayingavuseleli ingcinga yamaphandle.  Singabantu belizwe elinye, abanembono enye nabanjongo yokuphuhlisa zonke ingingqi neziphaluka ukuze abantu bonke belilizwe bazuze intlalo entle nobomi obuhle kwindawo zonke.  Kungenxa yesisizathu esibone kufanelekile ukuba xa i Bodi ye enoxanduva lokuguqula imida iyiguqula, loonguqulelo kufeneka ingqwamane nonyaka mali woMasipalati.

Asibuyi ngamva kwinyathelo lokuqinisa amanqwanqwa entando yoluntu ingakumbi kulawulo loo Masipalati.  Amabhunga oo Ceba kwimida yoMasipalati i “Ward Committees” ngabulamakhumsha kuyabonakala okokuba lifikile ixesha lokubakhuthaza kumsebenzi wabo ngokubanika imbuyekezo kwincitho abayenzayo.  Siyayazi okokuba bafuna ukunikwa imali njengabameli boluntu.  Okwalaloku umcimbi usanikwa ingqwalasela, sigunyazisa okokuba bafumane izibonelelo kwingxowa yoMasipala babo ethembeni lokuba ucuntsu akafani noshici.  Mhlali-ngaphambili namalungu, kuyasivuyisa ukubona nokuva abantu nemibutho yabantu ethabathe inxaxheba kwisimemo se Palamente yabo ngokuthi bathumele izimvo zabo besabela ikhwelo le ANC.  Sithi enkosi kuni mawaba nani mawasakazi ezwe lakowethu-nangomso.  Ingqokelela yoo Ceba be D.A. kunye negqwetha eliqeshwe nguMasipalati walapha eKapa nabo baphosile esivivaneni. 

Kungumnqa kuthi ukunika abantu nemibutho yabo ithuba lokuhlomla kwimithetho kubekhona i qela elizigaxasayo kwaphikisayo lifune ukuthethelwa ngokuqesha abameli ngexesha abantu balapha eKapa bafuna iinkonzo ukwenza impilo nentlalo yabo ibengcono kunayizolo.  Icubhula  ngenstini ukwacaphukisa ukufumana izimvo ezihlabanayo kwiqela elinye.  Yiva ooCeba be D.A. besithi iikomiti zeziphaluka (“Ward Committees”) mazingabhatalwa koko mazinikwe izixhobo zokusebenza kwaye mazandiswe eshumini (10) ziye kwamshumi amabini (20).  Ingqwetha le DA elithunyelwe nguMasipalati okhokelwa yinkokheli yabo lithi lona mazibhangiswe ezikomiti ayikho imfuneko yazo!  Kuyacaca okokuba kweliqela liphikisayo liqela lasekunene elinempendulo elwa zamanxaxha asekunene noontamo lukhuni.  Bakho abasandla ngendebe endala bengafuni ukuguquka.  Simana siliva eliqela linyemba u Rulumente we ANC - inene iqaqa aliziva ukunuka.

Phambi kokuba ndikwelele kweliqonga, inga bonke abantu kunye no Ceba bangayazi into yokuba liphelile ixesha loo Hlohlezabo, ubuqhophololo nobuqhwemesha ngoku.  Sisifakele isihlombo kulemithetho esingavumeli ooCeba ukuba baxhamle okanye babeyinxalenye yabaxhamli kwizivumelwano zokuthengisa iimpahla nokuzisa iinkonzo kooMasipalati bethu nakwi Nkampani soshishino zoMasipalati.  Siyababongoza siyakwabacela ukokuba maba hlukane nalomkhuba bazakudibana nembila zithatha!  Oosomashishini bako wethu ingakumbi abasakhasayo mabalinikwe ithuba.  Kunjalo nje nomkwa wokunika wosomashishini omnye ngenkampani yakhe okanye iinkampani zakhe mawuphele!  Asithethi ngomcimbi wokunyoba nokunyotywa ko Ceba namagosa ooMasipalati kuba abantu bonke bayazi ukuba u Rulumente we ANC awunyubuli nezaphuli – mthetho ezinjalo kuba zifanele ezimnyama izisele.

ISIPHELO

Xa ndiyivala le ntetho i ANC iyazixhasa ezizindululo ngethemba lokuba abantu bakhowethu bayakuxhamla ngoziso lwenkonzo kwindawo zabo nabo baphakame bathabathe  indawo zabo kulawulo looMasipaliti.  Njengoko i D.A. izibonakalisile ukukexeza ulwawulo labantu – ngabanitu, simemelela abantu be dolophu yaseKapa babuyisele ulawulo lwaledolophu ebantwini ngokuvotela iqela labo i ANC lixhuzule imikhala yolawulo nakuwo lo uMasipalati:

Enkosi Mhlali – ngaphambili – ndisatshaya