Speech bur Honorable member Mr VV Magagula on "Access to health as a basic right: The role of parliamentarians in addressing key challenges to securing the Health of Women and Children"

14 September 2011

Somlomo Lohloniphekile
Malunga Eliphalamende

Liphalamende lidlala indzima lenkhulu yekuvikela kwabesifazane nebantfwana kutempilo.

Kungako iphalamende yakitsi ikhuluma ngemalungelo etempilo kuwo wonke umutfu lohlala lapha eningizimu Afrika

Ngisho umtfwana asengakatalwa liphalamende leli holwa iANC lishaye umtsetfo kutsi kufuneka bomake labatefwele baye emutfolampilo bayohlolwa kutsi umtfwana, naye lomake baphatseke kahle kutempilo.

Kungako liphalamende liyalibita litiko letempilo kutosho kulo kutsi bomake nebatfwana kutempilo lentani esiveni salapha ekhaya eMntansi Afrika.

 • Ngabe bomake bayavikeleka ku HIV-AIDS, kumdlavuta wemabele, ngisho nesifo sesifuba
 • Ngabe batfwana bayakalwa emtfolampilo, bayagonywa
 • Ngabe abasuleleki ngeliqciwane lelitsatselanako na konke loku (sihlalo) kwentiwa ngilo liphalamende letfu gnoba liya nakekela.

Abesifazane nebatfwana banelilungelo lelikhulu leli lingana nabo bonke ebantfu labaphila kuleli, kugagadlelwa, kushaywa kwabo make nebantfwana akufuneko ngekusho kwemtsetfo loshaywe kuleliphalamende lakitsi.

Ungenta loku nomangabe ungubani (utawuyiva ingunyupesu)

Sihlalo iANC nekubambisana nephalamende yenta

 • Kulashwa mahhala
 • Kulaliswa etibhedlela tahulumende kwabo bonke labagulako simahla
 • Kunakekelwa kwabo make nebantfwana mahhala
 • Nekukhipha tintfo letivikela tifo kubomake njenge majazi emkhwenyana mahhala
 • Nekuhlela umndeni kahle kwabomake konke loku kwenteka simahla kute sibe nabesifazane nebantwana labaphilile labane mpilo ngiyo lephalamende nenhlangano lebusako iANC.

Lephalamende ilwa kakhulu ngekuhlukunyetwa kwa besifazane nebantfwana

Uma sikhumbula kutsi ingakabikhona lephalamende yentsadvo yelinyenti besifazane kwabo

 • bekukukha emanti Emifuleni
 • kutfota tinkuni
 • kuwasha
 • kupheka
 • kutfola ebantfwana labanyenti ngaphandle kwekubuka tempilo kutsi kufanele yini.

Bantfwana bona kwabo

 • kulusa timfuyo
 • kusebenta emapulazini
 • kutsengisa
 • kuganiswa ngisho noma basebancane kakhulu loko kuba limate ngetempilo.

Kunele kuba nalephalamende konke kwaphela ngoba ikhulumile ngemalungeko abomake nebatfwana kutempilo

NGIYABONGA