Debate on Eskom energy crisis by Cde Lungi Mnganga-Gcabashe

21 February 2019

Mhlonishwa Somlomo namaLunga ahloniphekile alendlu,
Izihambeli zayo,

Kanye nabobonke abantu bakuleli laseMzansi Afrika,
Siyanibingelela.

Kulesisikhathi esinzima esibhekene naso sezinkinga ngokulethwa kukagesi (load shedding) inkampani kaHulumeni uEskom. Sicela ukuthi sonkhe njengezakhamuzi zalelizwe sibheke ukuthi lesisimo sisilungisa kanjani ngokubambisana sonke.

Singamalunga ezinhlangano ezahlukene zepolitiki, ezezinkolo zonke, izinhlangano zemiphakathi, osomabhizinisi, nomangabe sihlala emadolobheni amakhulu namancane, ezindaweni zasekhaya, nasemahostela nasezakhiweni (informal settlements).

Ugesi nokuphakelwa kwawo awukhethi ibala lomuntu ngakhoke sonke siyanthinteka futhi yingako sifanele sonke ukuqinisekisa ukuthi ugesi olethwa emakhaya ethu, emabhizinisini, kwizimboni, emasontweni, ezikoleni, emahovisini konke lokhu kwenziwa ngemali. Lemali kufanele yenza nomsebenzi wokugcina izindawo eziphehla ugesi (Generation), zikwazi ukusebenza ngendlela eyiyo (Maintenance). Uma singakhokhi ukulethwa kwezidingo zethu ngekhe kuqhubeke kahle ngoba yonke imisebenzi yokukwenza idinga imali.

Sicela bonke abantu bakithi abanezikweletu zikagesi basabele kwikhwelo likaMongameli uRamaphosa lika Thuma Mina, Khokhela ugesi.

Amakhasimende (consumers) abasindwa ukukhokhela ugesi weMeter siyabakhuthaza ukuthi bashintshele kugesi wekhadi (pre-paid card system) ngoba wona uwusebenzisa ngendlela yamandla akho, futhi uwuthenga ngokwamandla onawo. Loluhlelo lungowawo wonke umuntu alukhethi ngezinga noma ngemiholo

yabantu. Ngingasho nje ukuthi ngisho uSotswebhu Omkhulu walendlu uMhlonishwa Jackson Mthembu naye washintshela kugesi wekhadi futhi namaningi amalunga alendlu nawo asebenzisa wona logesi wekhadi.

Futhi awuyi ngokuthi uhlalaphi nabahlala ezindaweni ezaziwa ngama suburbs baningi asebashintshelaa kugesi wekhadi. Usiza ngokuzikalela imali ofuna ukuyikhokha ngogesi.

Siyagqhugqhuzela ukuthi imiphakathi elethelwa ngqo uEskom ugesi ezindlini zawo njenge Soweto nezinye izindawo baye kokhokha futhi bacele ukuxoxisana noEskom ngohlelo abangalenza ukukhokhela izikweletu zabo kancane kancane.

Njengoba bengakhokhi bavimbela eminye imiphakathi engakafakelwa ugesi ukuwuthi iwuthole nayo ngoba ayikho imali engenayo kodwa ephumayo kuphela njengoba beqhubeka nokusebenzisa ugesi.

Nalabo abaphakelwa ugesi oMasipala futhi okuyibo abaqoqa imali kagesi egameni lika Eskom kumbe bewuthenga kuEskom, sithi oMasipala makakhokhele izikweletu zabo kanti nathi esiwusebenzisayo sikhokhe ukuze oMasipala baqhubeke nokusilethela futhi kufakelwe nabanye abasalindile.

Osomabhizinisi nabahlali baseMahostela nabo siyabacela basukumele phezulu beyokhokha, abanye babo bayashisela, abanye badayisa iziphuzo ezibandayo. Kodwa abawukhokheli ugesi abawusebenzisayo. Njengoba benza imali ngamabhizinisi abo, nekaHulumeni inkampani iyadinga ukuthola lemali kagesi. Lokhu sikusho kuwona wonke amabhizinisi amakhulu namancane.

Kukhona abaningi futhi abadontsa ugesi ngokungekho emthethweni (izinyoka-nyoka/ illegal connections) nabo mabakuyeke lokho ngoba kunguwuntsontsha ugesi futhi kuyicala elifanele ukuboshelwa.

Lokhu kuphinde kube ingonzi ezimpilweni zabantu, sibonile abantu bebulawa ukushokwa ilezizintambo, futhi zishisa nemizi yabantu nempahla yabo. Okukhulu kakhulu kuqeda amandla okuphehlwa kukagesi kumaTransmissions ngoba asuke esephampa ngokungaphezulu kwalokho ayekhelwe kona.

Yiko lokhu okwenza sibe kwiLoad shedding futhi, njengona abezinyoka-nyoka bengakhokheli amaConnections Kanye nokuSupplier kukagesi bawisa ibhizinisi lenkampani yakwa Eskom ngoba iMaintenance yamaTransmissions idinga imali le ekufanele ngabe bayayikhokha. Futhi ivimbela ukwakhiwa kweziteshi zikagesi ezintsha ezingaphakela ezinye izindawo.

Siyavuma ukuthi zikhona ezinye izizathu zibe nomthelela walesisimo esibhekene naso njenge nkohlakalo, kanye nokungaqhubeki ngendlela ekwakhiweni kweMedupi neKusile stations. Bakhona ozakwethu abazokhuluma ngalokhu.

Sithi kubantu bakithi sisazibophezela njengoba senza kusukela sifakele abantu bakithi ugesi ababengenawo ngesikhathi sobandlululo. Ukuthi siyaqhubeka ngokufakela abantu bakithi ugesi kuzo zonke izindawo abakuzo lapho uHulumeni enelungelo lokukwenza endaweni abantu abahlala kuyona. Ukuze lokhu kube impumelelo sidinga ukuthi sonke sibambisane.

Asisikume sixoxe ngodaba lokukhokhela ugesi emakhaya ethu, emabhizinisini, ematekisini, emarenki, ezitimeleni naseziteshini zazo, ezimakethe, ezitolo, emahovisini, ezimotweni zethu, emasontweni, ezinkonzweni sishumayele ngokukhokha; ezokusakaza, amaRadio stations, TV stations, newspapers, nakwizinkundla zokuxhumana sithi:

 • Down with illegal connections down.
 • Phansi ngezinyoka-nyoka phansi.
 • Up with electricity payment up.
 • Phambili ngokukhekhela ugesi phambili.
 • EC khokhela ugesi.
 • GP khokhela ugesi.
 • Free State khokhela ugesi.
 • Limpopo khokhela ugesi.
 • Mpumalanga khokhela ugesi.
 • KZN khokhela ugesi.
 • North West khokhela ugesi.
 • Northern Cape khokhela ugesi.
 • Western Cape khokhela ugesi.

Sizoyinqoba lempi ngokubamisana.

Siyabonga.

Homepage Image: